პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით
1. ზოგადი დებულებები

პერსონალური მონაცემების დამუშავების ეს პოლიტიკა განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცედურას და ზომებს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საიტის ადმინისტრაციის მიერ (შემდგომში ოპერატორი).

1.1. ოპერატორი თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანს და პირობას ადგენს ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, მათ შორის კონფიდენციალურობის, პირადი და ოჯახური საიდუმლოების უფლებების დაცვას. .
1.2. წინამდებარე ოპერატორის პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით (შემდგომში - პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციას, რომელიც ოპერატორს შეუძლია მიიღოს ვებგვერდის wgroup.ge ვიზიტორების შესახებ.

2. პოლიტიკაში გამოყენებული ძირითადი ცნებები

2.1. პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავება - პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით;
2.2. პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა - პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეჩერება (თუ დამუშავება აუცილებელი არ არის პერსონალური მონაცემების გასარკვევად);
2.3. ვებგვერდი - გრაფიკული და საინფორმაციო მასალების, ასევე კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზების ნაკრები, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ხელმისაწვდომობას ინტერნეტში ქსელის მისამართზე wgroup.ge;
2.4. პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემა - მონაცემთა ბაზებში არსებული პერსონალური მონაცემების ერთობლიობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ დამუშავებას;
2.5. პერსონალური მონაცემების დეპერსონალიზაცია - ქმედებები, რის შედეგადაც შეუძლებელია დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე პერსონალური მონაცემების საკუთრების დადგენა კონკრეტული მომხმარებლის ან პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტის მიერ;
2.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავება - ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ერთობლიობა, რომელიც შესრულებულია პერსონალური მონაცემებით ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან მის გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), ამოღება. პერსონალური მონაცემების გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება;
2.7. ოპერატორი - სახელმწიფო ორგანო, მუნიციპალური ორგანო, იურიდიული ან ფიზიკური პირი, დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად, რომელიც ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და (ან) ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას. დამუშავდეს, პერსონალური მონაცემებით შესრულებული ქმედებები (ოპერაციები);
2.8. პერსონალური მონაცემები - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება ვებგვერდის კონკრეტულ ან იდენტიფიცირებულ მომხმარებელს wgroup.ge;
2.9. მომხმარებელი - ვებგვერდის ნებისმიერი სტუმარი wgroup.ge;
2.10. პერსონალური მონაცემების მიწოდება - ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას გარკვეული პირისათვის ან პირთა გარკვეული წრისათვის;
2.11. პერსონალური მონაცემების გავრცელება - ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას პირთა განუსაზღვრელი წრისთვის (პერსონალური მონაცემების გადაცემა) ან შეუზღუდავი რაოდენობის პირების პერსონალური მონაცემების გაცნობა, მათ შორის პერსონალური მონაცემების მედიაში გამჟღავნება, ინფორმაციაში განთავსება და სატელეკომუნიკაციო ქსელები ან პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფა სხვა გზით;
2.12. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა - პერსონალური მონაცემების გადაცემა უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უცხო სახელმწიფოს ორგანოს, უცხო ფიზიკური ან უცხოური იურიდიული პირისთვის;
2.13. პერსონალური მონაცემების განადგურება - ნებისმიერი ქმედება, რის შედეგადაც პერსონალური მონაცემები შეუქცევად ნადგურდება პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში პერსონალური მონაცემების შინაარსის შემდგომი აღდგენის შეუძლებლობის გამო და (ან) რის შედეგადაც პერსონალური მონაცემების მატერიალური მატარებლები განადგურებულები არიან.

3. ოპერატორს შეუძლია დაამუშავოს მომხმარებლის შემდეგი პერსონალური მონაცემები

3.1. Სრული სახელი.
3.2. Ელექტრონული მისამართი.
3.3. Ტელეფონის ნომრები.
3.4. საიტი ასევე აგროვებს და ამუშავებს ანონიმურ მონაცემებს ვიზიტორების შესახებ (ქუქიების ჩათვლით) ინტერნეტ სტატისტიკის სერვისების გამოყენებით.
3.5. ზემოაღნიშნული მონაცემები შემდგომში პოლიტიკის ტექსტში გაერთიანებულია პერსონალური მონაცემების ზოგადი კონცეფციით.

4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები

4.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი  არის მომხმარებლის ინფორმირება ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით; სამოქალაქო სამართლის ხელშეკრულებების დადება, გაფორმება და შეწყვეტა; მომხმარებლისთვის წვდომის უზრუნველყოფა სერვისებზე, ინფორმაციას და/ან მასალებს, რომლებიც შეიცავს ვებგვერდზე.
4.2. ოპერატორს ასევე აქვს უფლება გაუგზავნოს მომხმარებელს შეტყობინებები   ახალი პროდუქტებისა და  სერვისების, სპეციალური შეთავაზებებისა და  სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ. მომხმარებელს ყოველთვის შეუძლია უარი თქვას საინფორმაციო შეტყობინებების მიღებაზე ოპერატორისთვის წერილის გაგზავნით ელ. ფოსტის მისამართზე wgroup.ge მონიშვნით "გააუქმე შეტყობინებები ახალი პროდუქტებისა და სერვისების და  სპეციალური შეთავაზებების შესახებ".
4.3. მომხმარებელთა არაპერსონალური მონაცემები, შეგროვებული ინტერნეტ სტატისტიკის სერვისების დახმარებით, ემსახურება ვებსაიტზე მომხმარებლების ქმედებების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას, ვებსაიტის ხარისხისა და მისი შინაარსის გაუმჯობესებას.

5. პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

5.1. ოპერატორი მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შევსებულია ან/და იგზავნება მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად, wgroup.ge ვებგვერდზე განთავსებული სპეციალური ფორმების მეშვეობით. შესაბამისი ფორმების შევსებით ან/და მათი პერსონალური მონაცემების ოპერატორისთვის გაგზავნით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას წინამდებარე პოლიტიკაზე.
5.2. ოპერატორი ამუშავებს დეპერსონალიზებულ მონაცემებს   მომხმარებლის შესახებ   თუ ეს დაშვებულია მომხმარებლის ბრაუზერის პარამეტრებში (ჩართულია ქუქიების შენახვა და JavaScript ტექნოლოგიის გამოყენება).

6. პერსონალური მონაცემების შეგროვების, შენახვის, გადაცემის და სხვა სახის დამუშავების პროცედურა

ოპერატორის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესასრულებლად აუცილებელი სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელებით.

6.1. ოპერატორი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას და იღებს ყველა შესაძლო ზომას არაავტორიზებული პირების პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გამორიცხვის მიზნით.
6.2. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა მოქმედი კანონმდებლობის შესრულებასთან დაკავშირებული შემთხვევებისა.
6.3.   პერსონალური მონაცემების უზუსტობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მათი განახლება  დამოუკიდებლად ოპერატორს შეტყობინების გაგზავნით ოპერატორის ელფოსტის მისამართზე wgroup.brief@gmail.com მონიშნული "პერსონალური მონაცემების განახლება".
6.4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ვადა შეუზღუდავია. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ოპერატორს ელექტრონული ფოსტით შეტყობინების გაგზავნით ოპერატორის ელფოსტის მისამართზე wgroup.brief@gmail.com მონიშვნით „პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება. ".

7. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა

7.1 ოპერატორი, პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის დაწყებამდე, ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ უცხო სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც უნდა მოხდეს პერსონალური მონაცემების გადაცემა, უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების საიმედო დაცვა.
7.2 პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა უცხო სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე დაქვემდებარებული პერსონალური მონაცემების წერილობითი თანხმობა. ან/და ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის მხარეც არის პერსონალური მონაცემების სუბიექტი.

8. დასკვნითი დებულებები

8.1. მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი განმარტება   საინტერესო კითხვებზე, რომელიც ეხება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას  ოპერატორთან დაკავშირების გზით ელფოსტით wgroup.brief@gmail.com.
8.2. ეს დოკუმენტი ასახავს ნებისმიერ ცვლილებას ოპერატორის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკაში. პოლიტიკა მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით, სანამ არ შეიცვლება ახალი ვერსიით.
8.3. პოლიტიკის  უფასო წვდომის მოქმედი ვერსია განთავსებულია  ინტერნეტზე მისამართზე  wgroup.ge/privace.