თანხმობა ინდივიდუალური კლიენტების პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე
მომხმარებელი, რომელიც ტოვებს აპლიკაციას ვებგვერდზე https://wgroup.ge, იღებს ამ თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე (შემდგომში - თანხმობა). მოქმედების თავისუფლად, საკუთარი ნებით და ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევე როგორც თავისი ქმედუნარიანობის დადასტურებით, მომხმარებელი თანახმაა საიტის ადმინისტრაციაზე მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე შემდეგი პირობებით:

1. ეს თანხმობა მოცემულია პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, როგორც ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე, ასევე მათი გამოყენებით.

2. თანხმობა მოცემულია ჩემი შემდეგი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე:

პერსონალური მონაცემები, რომლებიც არ არის განსაკუთრებული ან ბიომეტრიული: გვარი, სახელი, პატრონიმი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები; ელექტრონული ფოსტის მისამართები; პასპორტის სერია და ნომერი; ვის მიერ და როდის გაიცა პასპორტი; საცხოვრებელი ადგილი; მომხმარებლის მონაცემები (მდებარეობის ინფორმაცია; OS-ის ტიპი და ვერსია; ბრაუზერის ტიპი და ვერსია; მოწყობილობის ტიპი და მისი ეკრანის გარჩევადობა; წყარო, საიდანაც მომხმარებელი მოვიდა საიტზე; რომელი საიტიდან ან რომელი რეკლამიდან; OS-ის ენა და ბრაუზერი, რომელი გვერდები იხსნება და რომელ ღილაკებს აჭერს მომხმარებელი; ip-მისამართი.

3. პერსონალური მონაცემები არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი.

4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი: ფიზიკური პირებისგან შემოსული მოთხოვნების დამუშავება რჩევის გაცემის მიზნით; ვებსაიტზე ფიზიკური პირის ქმედებების ანალიზს და ვებგვერდის ფუნქციონირებას; რეკლამა და გაზეთები.

5. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას განხორციელდება შემდეგი ქმედებები: შეგროვება; ჩანაწერი; სისტემატიზაცია; დაგროვება; შენახვა; დაზუსტება (განახლება, შეცვლა); ექსტრაქცია; გამოყენება; გადაცემა (განაწილება, უზრუნველყოფა, წვდომა); ბლოკირება; მოცილება; განადგურება.

6. პერსონალური მონაცემები მუშავდება მანამ, სანამ ინდივიდი არ გააუქმებს რეკლამებსა და საინფორმაციო ბიულეტენებს. ასევე, პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეიძლება შეწყდეს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მოთხოვნით.

7. თანხმობა შეიძლება გააუქმოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტს ან მის წარმომადგენელს წერილობითი განცხადების გაგზავნით საიტის ადმინისტრაციასთან ან მის წარმომადგენელთან ამ თანხმობის დასაწყისში მითითებულ მისამართზე.

9. ეს თანხმობა ძალაშია მთელი დროის განმავლობაში ამ თანხმობის მე-6 და მე-7 მუხლებით განსაზღვრული პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტამდე.